TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

21.09.2022 Tarihli 31960  Sayılı Resmi Gazete’ de TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. 

Yönetmelik uyarınca 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girecek önemli hükümlere dair:

  1. 15 bin 430 liranın altındaki uyuşmazlıklar için başvurulabilen tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 30 bin lira olmuştur.

Görev alanı

MADDE 6- (2) Tarafların 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

  • Tüketici hakem heyeti bulunmayan kaymakamlıklara başvuru yapılabilir hale gelmiştir.

Yetki alanı ve iş bölümü

MADDE 7- (4) Üçüncü fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.

  • Tüketici hakem heyetlerinin inceleme süresi de hızlandırılmıştır. 6 ay içinde karara bağlanan başvurular için tanınan ek süre, 6 aydan 3 aya düşürülmüştür.

Karar süresi

MADDE 21- (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.

  • Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyecektir.

Karara itiraz

MADDE 27-(5) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda mahkemece tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. Tarifenin maktu vekâlete ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemez.

Yönetmelik uyarınca 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek önemli hükümlere dair:

             Başvuru

 MADDE 11-(5) Başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından yazılı olarak yedi gün süre verilmek suretiyle başvuru  sahibinden ek bilgi veya belge istenir.

            Kararın tamamlanması

MADDE 26- (1) Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilir.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sosyal Medyada Paylaş