5809 SAYILI YASA KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( TORBA YASA ) ile 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’na ilave yapılarak yasa kapsamındaki suçlara erteleme düzenlemesi getirilmiştir.

7417 sayılı Yasa’nın 52. Maddesi;

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dava ve cezaların ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2021 tarihine kadar işlenen ve bu Kanunun 63 üncü maddesinin onuncu fıkrasında düzenlenen kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapmak veya yaptırmak suçundan dolayı;

a) Soruşturma evresinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,

b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,

c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,

karar verilir.

(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ya da infazın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir; infazın ertelenmesine karar verilen hallerde ise, cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya ya da infaza devam olunur.

(3) Bu madde hükümlerine göre erteleme kararı verilmesi hâlinde erteleme süresince dava ve ceza zamanaşımı durur.

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde kişinin adli sicil ve arşiv kayıtları bu Kanunun yayımıyla birlikte silinir ve bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.

(6) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılması, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

(7) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılması, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar Türk Ceza Kanununun erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümleri ile Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde bulundurulmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir. Bu durumda 31.12.2021 tarihinden önce işlenmiş suçlar için soruşturma aşamasında kamu davasının açılması ertelenecek, kovuşturma aşamasında kovuşturmalar ertelenecek, kesinleşmiş mahkûmiyetlerde ise infaz ertelenecektir. Erteleme sonrası bir yıl süre aynı kapsama giren bir suç işlenmez ise soruşturma/kovuşturma düşecek, kesinleşen cezalar ise tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş